En mann som jobber på en bærbar PC i skogen mens han anmelder årsberetning.
Krav om verneombud for bedrifter med 5 ansatte eller flere
Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trådte disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f)

    Kilde: Arbeidstilsynet
En ung mann som leser en årsberetning i midtgangen til en matbutikk.

Ved årets slutt har vi mye å se tilbake på og være stolte av, men det er lenge siden januar, og det er allerede mange av disse små og store seierne vi har glemt.  

Hva betyr dette for din bedrift?

Tidligere gjaldt dette kravet for virksomheter med 10 ansatte eller flere. I praksis betyr dette at mange små bedrifter for første gang i år må sørge for at det blir valgt verneombud, og at denne får godkjent opplæring. 

Hvordan velge verneombud?

Arbeidsgiver kan ikke peke ut verneombud, denne skal velges av og blant ansatte i virksomheten, etter flertallsprinsippet.  Verneombud velges for to år av gangen, og kan verken velges for kortere eller lengre tid enn to år. Gjenvalg er mulig, og kan ofte være lurt også, siden det tar tid å sette seg godt inn i rollen som verneombud, og 40 timers opplæring hvert andre år er både tidkrevende og kostbart.

En kvinne poserer foran et bakeri for en årsberetning fotoshoot.

Din egne skreddersydde årsberetning er et kapittel i historien om din bedrift. Den forteller noe om hvem dere er, hva dere brenner for og hvor dere vil.

Krav til opplæring

Minimumskravet til opplæring av verneombud er på 40 timer, fortrinnsvis innenfor arbeidstida og med full lønn, men Arbeidstilsynet skriver på sine sider:

«I noen tilfeller kan arbeidsgiveren og arbeidstakerne avtale kortere opplæringstid enn 40 timer. En slik avtale må være basert på at risikoforholdene i virksomheten tilsier at det er forsvarlig med kortere opplæring. Da må de ha vurdert både innholdet og omfanget av opplæringen.

En slik forsvarlighetsvurdering bør være skriftlig, og skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstakerne i felleskap. Blir ikke partene enige, gjelder kravet om 40 timers opplæring.»

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord på et kontor og driver sykefraværshåndteringsdiskusjoner.
Hvorfor verneombud?

Intensjonen bak verneombudsordningen er god.

Verneombudets hovedoppgave er å bidra til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle i bedriften, også «innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til bedriften.» Verneombudet representerer alle som jobber i virksomheten, uavhengig av om de det gjelder, er tilknyttet en eller flere fagforeninger, eller ikke er organisert. 

I en liten virksomhet vil verneombudet være et kontaktpunkt på vegne av alle ansatte når det gjelder spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder også det psykososiale miljøet, opplæringsplaner og hvordan virksomheten er organisert. Han eller hun organiserer vernerunder og deltar sammen med ledelsen på møter når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Hvis besøket ender i pålegg, har verneombudet et særskilt ansvar for å bidra til at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Tre tips fra våre rådgivere til dere med mellom 5 og 10 ansatte:
  1. Sørg for at alle ansatte vet om denne endringen, og at de gjennomfører valg av verneombud.
  2. Sett dere ned sammen med verneombudet (og gjerne øvrige ansatte), og gå gjennom kravene til 40 timers opplæring sammen.  Hvilke av områdene opplæringen skal dekke, er relevant for deres virksomhet?  Er det mulig å komprimere opplæringen samtidig som den fortsatt er forsvarlig?
  3. Bruk ordningen med verneombud godt, med et felles mål om at verneombudet skal fungere som bindeledd i bedriften, og bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle som jobber der. Som leder får du en viktig sparringspartner i arbeidet med å forvalte og skape en arbeidsplass som er både trygg og attraktiv.

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER