Ekstern personvernerklæring for Fossekall as

Fossekall AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvorfor vi lagrer informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

1. Kontaktinformasjon til Fossekall AS

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Fossekall AS (heretter Fossekall) ved daglig leder, Vigdis Myhre Næsseth. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår her:

Adresse:
Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer
E- post: post@fossekall.no Telefon: 400 500 99
Org.nr.: 948 734 028

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og fysisk eller elektronisk adresse (e-post). Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Fossekall AS er behandlingsansvarlig

Fossekall AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Opplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem
kunden/kontaktinformasjonen er og hvilken type oppdrag vi bistår i. Avhengig av situasjonen samler vi inn følgende personopplysninger:

– Navn
– Telefonnummer
– E-postadresse
– Adresse
– Arbeidsgiver
– Stillingstittel
– Søknad, CV, attester

5. Formålet og behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Personopplysningene som nevnt i punkt 4 brukes til følgende formål etter behandlingsgrunnlagene som er angitt her:

– Planlegge og gjennomføre konsulentoppdrag for kunden: Det behandles i denne forbindelse navn, telefonnummer, e-postadresse, kontoradresse, stillingstittel, arbeidsgiver mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) bokstav f
(behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har behov for å holde kontakt med våre bedriftskunder for å følge opp konsulentoppdraget. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen. Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser. – Rekruttering: Det behandles i denne forbindelse navn, telefonnummer, privatadresse, e-postadresse, søknad, CV og mottatte attester. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender oss. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig. – Undersøke om det skal etableres et kundeforhold (konsulentoppdrag): Det behandles i denne forbindelse navn, telefonnummer, e-postadresse, kontoradresse og stillingstittel. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) bokstav f
(behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har behov for å holde kontakt med bedriftskunder for å vurdere om det skal etableres et konsulentoppdrag. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å ha direkte kontakt med enkeltpersoner. Behandling er derfor nødvendig. – Etablere og gjennomføre internship for studenter: Det behandles i denne forbindelse navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har behov for å bruke opplysningene for å vurdere forespørsler om internship, samt gjennomførelse av internship. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å gjøre dette uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig. 

De ulike behandlingsgrunnlagene og interesseavveiningene er utdypet i Fossekalls personverndokument.

6. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen over på nytt.

7. Kommunikasjon over e-post

Våre medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-post-arkivet. Ved fratreden slettes e-post-kontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

8. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine til andre. For å kunne yte våre tjenester på en sikker måte må Fossekall i noen grad benytte tredjeparter til å behandle personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Når det er nødvendig sikrer vi at disse tredjepartene gjennom en databehandleravtale overholder våre og den til enhver til gjeldende lovgivnings krav til behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Formål :
Administrasjon av konsulentoppdrag Informasjon om potensielle kunder

Lagringstid:
Opptil 10 år etter avslutning av oppdraget Opptil 12 måneder

Rekruttering Administrasjon av internship

Opptil 6 måneder etter tilsendt søknad Opptil 12 måneder etter avsluttet internship. Kontaktopplysninger kan lagres lenger med sikte på eventuelle fremtidige internship.

10. Hvor oppbevares opplysningene?

Enkelte opplysninger oppbevares i vårt interne arkiv. Videre har vi databehandleravtale med SuperOffice, Moment og Volo.

11. Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du har videre rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av disse personopplysningene. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen eller telefonnummeret vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

12. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettside
www.datatilsynet.no