En spenstig gruppe mennesker på en seilbåt i havet, som demonstrerer eksepsjonelle organisatoriske motstandskraft under utfordrende omstendigheter.
Motvind eller vind i seilene? Hva er egentlig organisatorisk resiliens?
Hvor er det mest å hente når det gjelder å bygge endringskraft og resiliens? En ISO-standard viser til ni faktorer som vil være avgjørende for om bedriften har vind i seilene eller stamper i motvind.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Organisatorisk resiliens

I Fossekall benytter vi kartleggingsverktøyet Organisatorisk resiliens, og vi er en av få bedrifter i Norge med denne sertifiseringen. Basert på funn og videre behov etter kartleggingen kan vi også bidra i utviklingsarbeidet for å styrke omstillingsevne og motstandskraft i din virksomhet.

Målet er å bli en bedrift som, i stedet for å jobbe i motvind, evner å evaluere og justere kursen i tide slik at endringens vind blir vind i seilene!

Men hvilke faktorer er de viktigste for evnen til å sette ny kurs, og på nytt fylle seilene med medvind?

I Fossekall benytter vi kartleggingsverktøyet Organisatorisk resiliens, og vi er en av få bedrifter i Norge med denne sertifiseringen. Basert på funn og videre behov etter kartleggingen kan vi også bidra i utviklingsarbeidet for å styrke omstillingsevne og motstandskraft i din virksomhet.

En gruppe forretningsfolk som sitter rundt et konferansebord og diskuterer strategi og veivalg.

Her kan du lese om de ni faktorene som i størst grad påvirker om organisasjoner er tilstrekkelig robuste i motgang. Disse er utarbeidet som en egen ISO-standard: Organisatorisk resiliens.

1.      Levende visjon og mål
En viktig styrke er at alle i virksomheten er klar over, og deler selskapets visjon og mål. Det er lett å tenke at alle ansatte har denne innsikten, mens dette ikke alltid er tilfelle. De fleste mennesker har et behov for å føle tilhørighet til arbeidsplassen sin, og å kjenne at de deler bedriftens verdier og kan stille seg bak målene bedriften styrer mot.

2.      Styrking av markedsrelasjoner
Skiftende tider gjør det nødvendig å ha kunnskap om, og oversikt over markedssituasjon, konkurrenter og kunder, og følge med på hvordan disse faktorene hele tiden er i endring. Denne innsikten gir mulighet til å ta nødvendige grep i tide.

3.      Bevisstgjørende lederskap
Alle organisasjoner og bedrifter trenger ledere som er bevisst rollen og ansvaret de har, og at de også er rollemodeller. Bevisste ledere går foran, og bygger tillit gjennom å praktisere de verdiene virksomheten står for.

4.      Bevisst bygging av kultur
En bedrift består av de menneskene som til enhver tid jobber der. Organisasjonskultur består av uskrevne normer og verdier disse menneskene deler og praktiserer. Framtidig overlevelse avhenger av evnen til å bygge bedriftskulturen god nok til å tåle skiftende forhold.

«Culture eats strategi for breakfast.»
– Peter Drucker

5.      Delt kunnskap
Er vi dyktige på å dele på kompetansen hver og en sitter med, eller står vi i fare for å miste opparbeidet og viktig kompetanse når medarbeidere slutter? Både taus og eksplisitt kunnskap er nødvendig å dele slik at vi utvikler best mulig produkter og tjenester.

6.      Sikre ressurser
I et skiftende landskap er det ekstra viktig å skaffe seg god oversikt over tilgjengelige ressurser, og hvordan disse kan forvaltes best mulig. Dette kan handle om økonomiske ressurser, menneskelige ressurser, materielle og immaterielle ressurser.

Stengte grenser og sviktende råvaretilgang kan felle en ellers robust bedrift. Det samme kan tap av kompetanse som er sentral for virksomhetens videre drift.

7.      Samhandling på tvers av fagområder og avdelinger
Alle bedrifter har behov for ulike kompetanser og ansvarsområder, som økonomi, markedsføring, produksjonsledelse, sykefraværsoppfølging og krisekommunikasjon. Der det er kultur for tverrfaglig samarbeid mot felles mål, unngår vi silotankegang og intern kamp om ressursene.  

8.      Kontinuerlig forbedring
Ikke alle virksomheter har like gode rutiner for erfaringsbasert læring, eller å sette evalueringer og tilbakemeldinger i system, slik at bedriften kan fortsette å levere på det som kundene forventer. Lærende organisasjoner vil alltid ha et konkurransefortrinn.

9.      Proaktiv endring
En resilient organisasjon er fleksibel og i forkant. Den er i stand til å anerkjenne at endringer vil skje, og helst også være i stand til å se hvilken vei endringsvinden blåser allerede før den når oss.

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER

En kvinne i et grønt superheltkostyme med kappe og maske står selvsikkert i en kontorsetting og spør «Hva er din superkraft?
Hva er din superkraft?

Hvorfor er det slik at noen mennesker tåler de utroligste påkjenninger og motgang, mens andre ser ut til å ramle sammen ved det minste vindpust?

Les mer