top of page
 • Forfatterens bildeFossekall AS

Praktisk info til koronarammede bedrifter

Om du må permittere ansatte, er eneste ansatte i eget selskap, lurer på om du kan ta inn ansatte for midlertidig arbeid i permitteringsperioden, eller lurer på hva som ligger i krisepakken – les dette! Her har vi samlet praktisk info med oversikt over rettigheter og plikter som kan hjelpe deg som driver liten bedrift.

Partiene i Stortinget er enige om følgende tillegg til regjeringens forslag nye krisepakke (pr. 16.03.2020):

 • Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager.

 • Staten tar regningen dag 3–20.

 • De som har inntekt opp mot 3G, skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden.

 • De som har inntekt over 3G og opp til 6G, skal få 62,4 prosent.

 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger (permitteringspenger) reduseres til 0,75G.

 • Tilkallingsvikarer og innleide er sikret inntekt, og læringer skal få lønn på nivå med lærlinglønnen.

 • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17.

 • Lav momssats reduseres til 8 prosent. Det åpnes også for å utsette innbetalingen av merverdiavgiften.

 • Arbeidsgiverperioden blir redusert til 3 dager ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon.

 • Utsatt MVA-innbetaling. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi venter på avklaring om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.

 • Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.

 • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte 15.03 vil bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.

 • De som er hjemme med barn vil også få en dobling av omsorgsperioden med 20 dager per forelder.

Det er allerede kjent at bedrifter vil få utsatt betalingen av arbeidsgiveravgiften. I tillegg er Stortinget enige om at bedrifter får: •utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april) •utsatt innbetaling av andre termin for forskuddsskatt (forfaller 15. april). ​ Jeg har allerede måttet permittere flere ansatte og stått for regningen selv. Hvis arbeidsgivertiden forkortes, vil jeg få noen av disse pengene tilbake?  Dette er ikke avklart ennå, vi oppdaterer så snart det er kommet avklaringer. ​​ Kilde: Stortinget/Regjeringen/NHO 1. Må du permittere ansatte? Dersom du må permittere har SMB Norge laget en mal til fri bruk. Denne finner du her.Her er svar på mange spørsmål knyttet til permittering: Vi har varslet om permittering, men har behov for å ha arbeidstakere lengre på grunn av nye oppdrag. Kan vi gjøre dette uten å sende nytt varsel? Dere kan utsette en varslet permittering, av noen eller alle arbeidstakere som har mottatt varsel. Arbeidsgiver må så raskt som mulig informere arbeidstakere om dette. Arbeidsgiver må være så konkret som mulig med hvor lenge utsettelsen varer så arbeidstakere vet hva de har å forholde seg til. Kan vi utvide fra 50 prosent permittering til 100 prosent permittering underveis i permitteringsperioden, eller må vi sende nytt varsel og betale nye lønnspliktdager? Det må sendes et nytt varsel til ansatte om utvidelsen med en varslingsfrist på minst 14 dager. Dersom virksomheten har tillitsvalgte, må disse innkalles til møte. Arbeidsgiver har allerede betalt sine lønnspliktdager og kan utvide fra 50 prosent til 100 prosent permittering uten at nye lønnspliktdager må betales. Kan arbeidstakere jobbe underveis mens permitteringen løper? Arbeidsgiver kan benytte arbeidstaker til korte arbeidsoppdrag i inntil seks uker i permitteringsperioden. Dersom arbeidsoppdraget varer lengre enn seks uker må arbeidsgiver gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere ansatte videre. Blir makslengden på permitteringen forlenget ved arbeid eller ferie underveis i perioden? Svaret er ulikt om det er arbeid eller ferie i permitteringsperioden. Dersom arbeidstaker arbeider underveis i permitteringsperioden så går ikke dette til fradrag og permitteringsperioden vil ikke kunne forlenges. Når det gjelder ferie underveis så forlenges permitteringsperioden med det antall dager som arbeidstaker har avviklet ferie. Kan vi permittere sykemeldte arbeidstakere? Ja, sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. En sykemeldt ansatt skal ikke ha sykepenger fra arbeidsgiver i lønnspliktperioden. Denne utsettes til det tidspunktet arbeidstaker blir friskmeldt. Dette gjelder både i og etter arbeidsgiverperioden for sykepenger. NAV overtar utbetaling fra første dag i lønnspliktperioden. Kan jeg si opp ansatte som er permitterte? Dersom det viser seg at arbeidsmangelen er varig så er det saklig grunn til å si opp arbeidstakere. Arbeidstaker har rett til å arbeide i oppsigelsestiden og motta ordinær lønn. Arbeidstaker har rett til lønn selv om arbeidsgiver ikke har arbeidsoppgaver til arbeidstaker. Kilde: Sticos /NHO 2. Kan man permitteres som ansatt i eget aksjeselskap? JA, men NB - permitteringsgrad! ​ Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften. Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift. ​ Merk! Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet. Kilde: SmB Norge ​ 3. Skal tilkallingsvikarene ha permitteringsvarsel? Og hva med lærlinger? Den nye «krisepakken» omfatter også at tilkallingsvikarer og innleide er sikret en inntekt, og at læringer skal få lønn på nivå med lærlinglønnen. ​ 4. Styreansvar – følg med på likvideten Helt uavhengig av spørsmålet om man får dagpenger som ansatt eier, er det viktig å huske på styreansvaret og å følge med på likviditeten. Pass på at styret løpende vurderer forutsetningen for fortsatt drift, herunder at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital. Hvis man driver for kreditors regning som det kalles, kan man havne i et personlig ansvar som styremedlem. I aksjeloven påpekes blant annet at:

 • Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Kilde; SmB Norge ​ 5. Kompetansehevende tiltak i bedriften Regjeringen foreslår å øke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt. Identifiser hva som kan være aktuelt i din bedrift og som kan bidra til at du står sterkere når coronakrisen er over! ​ 6. Avbrudd i permitteringsperioden – for den ansatte

 • Avbryter du permitteringsperioden på grunn av arbeid hos den arbeidsgiveren du er permittert fra i mer enn seks uker, må du som hovedregel søke om dagpenger på nytt. Du får da tre nye ventedager.

 • Avbryter du stønadsperioden på grunn av arbeid hos en annen arbeidsgiver, skal du ikke søke på nytt, og du får heller ikke nye ventedager hvis stønadsperioden blir gjenopptatt.

 • Avbryter du permitteringsperioden fordi du blir syk eller tar ferie, blir permitteringsperioden forlenget tilsvarende, uten at det påløper ny arbeidsgiverperiode.

 • Fører avbruddet til at permitteringsperioden forskyves utover det tidspunktet som er angitt i permitteringsvarselet, må arbeidsgiver skrive en ny erklæring som forklarer årsaken til fortsatt permittering og lengden på permitteringen.

 • Hvis du velger å ta ut feriedager i permitteringsperioden, har du ikke rett til dagpenger i ferien.

 • Hvis du er ansatt i en bedrift med avtale om fellesferieordning, har du ikke rett til dagpenger i den tiden bedriften vanligvis avvikler fellesferie, selv om du ikke ønsker å ta ferie da. Hvis du er unntatt fra avtalen om fellesferie, vil du kunne ha rett til dagpenger etter vanlige regler. I så fall må du kunne dokumentere at du ikke tar ferie.

Kilde: NAV

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page