top of page
  • Forfatterens bildeFossekall AS

Biogass i landbruket – kan bli bondens nye gull?

Med biogass kan man dekke et energibehov, øke lønnsomhet, forbedre landbruket, og samtidig svare på et avfalls- og utslipps problem. Norskprodusert biogass har definitivt et uutnyttet potensial, hvor utviklings vinduet nå står på vidt gap nå.


Regjeringens målsetting er at innen 2020 skal 30% av all husdyrgjødsel benyttes til biogass produksjon. For å lykkes med dette er det igangsatt gode støtteordninger.


Biogass kan bidra til ny lønnsomhet og svært gode energi- miljø og klimaløsninger. Norskprodusert biogass har definitivt et uutnyttet potensial, hvor utviklingsvinduet står på vidt gap nå.


De viktigste kildene for å kunne produsere biogass er matavfall, slam fra vannrenseanlegg – samt gjødsel fra husdyr. Energien i biogass kan brukes til varmeproduksjon, kraftvarme og - kanskje den aller viktigste - drivstoff som erstatter diesel.

Biogass fra matavfall og gjødsel:

Biogass fra matavfall og gjødsel brukes i stadig økende grad for tungtransport fordi den er et godt alternativ til diesel. El er også et alternativ i tungtransport, men effektbehov ved hurtiglading, batterivekt, nyttelast samt rekkevidde gjør biogass til et godt alternativ.

Biogass i landbruket – kan bli bondens nye gull?

Gjødsel er en viktig kilde til biogassproduksjon. I tillegg er jordbruket den viktigste kilden til utslipp av metan og lystgass. Metan har et strålingspådriv på 25 ganger, - dvs det påvirker klimaet negativt 25 ganger sterkere enn andre klimagasser. Regjeringens målsetting er at innen 2020 skal 30 % av all husdyrgjødsel benyttes til biogassproduksjon. For å lykkes med dette er det igangsatt gode støtteordninger.


Det er mange forhold som vil påvirke lønnsomhetsberegningene for biogassproduksjon i landbruket. Vi kan bidra med beregningene som viser når det blir lønnsomt for både bonden og miljøet.


Viktige lønnsomhetsfaktorer for landbrukssektoren:

  • Hva skal energien brukes til?

  • Tilgjengelighet gjødsels- og avfallsmiks

  • Fraktavstander, samdrift og investeringsmulighet og leveringsforpliktelser

Biorest/biogjødsel

Restproduktet fra produksjon av biogass kalles «biorest» eller «biogjødsel». Denne har en viktig funksjon fordi den kan tilbakeføres til dyrka mark og i stor grad erstatte kunstgjødsel, og redusere bruk av sprøytemidler. Biogjødsel er godkjent i økologisk landbruk.

Lønnsomhet og støtteordninger

Dersom biogass skal benyttes til egne «kraftverk» utenfor landbrukssektoren og/eller kjøretøy og pumpestasjoner, finnes egne støtteordninger gjennom Enova. Landbrukets støtteordninger til biogassanlegg, og tilskuddsordninger for levering og mottak av gjødsel, samt tilbakeføring av biorest, sorterer under Innovasjon Norge og Landbruksdepartementet.


Vi bistår deg i søkeprosessene med lønnsomhet, bærekraft- og energiberegninger slik at du lykkes med ditt prosjekt.


76 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page